Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №963/2019

Изх. №3821(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти.

Възложител: Й. С. Г.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3821/29.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 69261.79.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „жилищно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 69261.79.25 по одобрени КК и КР на с. Стоб, община Кочериново е с площ 1270 кв.м и начин на трайно ползване „нива“.
С ПУП – ПЗ се предвижда гореописания имот да се отреди за „жилищно строителство“. Предвижда се изграждане на една жилищна сграда. Имотът граничи с регулационните граници на населеното място.
Водоснабдяването и ел. захранването на имота са предвидени от съществуващи мрежи в населеното място – чрез водопровод и ел. провод в обхвата на улица граничеща с имота. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 69261.79.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „жилищно строителство“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./