Съдържание

Посетители

В момента има 618  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №961/2019

Изх. №3698(3)/09.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Уширение на мост над река Канина“, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3698/08.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Уширение на мост над река Канина“, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда уширение на съществуващ мост на река Канина, находящ се в землището на с. Марчево и с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, чрез изграждане на нова част на моста със стоманобетонна монолитна скелетно-гредова конструкция, непосредствено до съществуващия мост от северната му страна. Целта е да се постигне необходимата ширина за оформяне на две пътни ленти с ширина по 3.70 м за две посоки на движение и на тротоари от двете страни на пътя с ширина от 2.35 м от лявата страна и 1.50 м от дясната страна. Размера на предвидената обща използвана площ е около 67.50 кв. м. Предвиждат се изкопни работи за основите на устоя на дълбочина 80 см. За направата им не се предвижда използване на взрив.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не са свързани с премяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите и терените, в които е предвидено да се реализират.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите на две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 и ал. 5 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ. Инвестиционното предложение е допустимо и спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.). При реализацията му следва да се прилагат указанията, дадени в писмо на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-259(1)/06.12.2019 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №3698(2)/06.12.2019 г., копие от което прилагаме.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните засегнати защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Уширение на мост над река Канина“, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на писмо с Изх. №П-01-259(1)/06.12.2019 г. на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./