Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №959/2019

Изх. №292(5)/09.12.2019 г.

Уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП -ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.29, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ за „жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02676.28.29, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 02676.28.30, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Възложител:„БОЯНА ПРОДЖЕКТ ЕДНО“ ООД

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. №292/29.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) за горецитираният план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 55 ал.1 от Административно процесуалния кодекс с Решение №21-АПК/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград административното производство е възобновено, поради отпадане на основанието му за спиране, а именно – издадено и влязло в сила Решение № БД-48-П/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което е прекратено административното производство по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с възложител Община Банско.
ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ за „жилищно строителство“ и ПУП - ПП за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 02676.28.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Гореописаните планове са изработени на основание Решение № 891 по Протокол № 45/27.12.2018 г. от проведено заседание на Общински съвет – Банско.
Поземлен имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, област Благоевград е с площ 0,587 дка и начин на трайно ползване „нива“.
ПУП - ПЗ е разработен при показатели за „Рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и обслужващите дейности – Ок“ с конкретно отреждане „за жилищно строителство“ и устройствени параметри, съобразени със заложените в ОУП на община Банско: Пзастр. – 30%; Кинт. – 1,5; Позел. – 50%. Основната цел на ПУП - ПЗ е след промяна на предназначението на имота в същият да се реализира жилищно строителство.
Захранването с вода за питейно-битови нужди и заустването на формираните отпадъчни води ще осъществи от водопровод и канализационен клон изградени по път с идентификатор 02676.28.1501, местност „Карантията“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, област Благоевград.
Предвижда се изграждане на КТП и външно ел. захранване, което ще се изпълни от съществуващ ЖР стълб, чрез полагане на кабел с дължина около 35 м.
Обект на ПУП - ПП е проектен транспортен достъп до имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, област Благоевград. От контура на проектния транспортен достъп се засяга поземлен имот с идентификатор 02676.28.30 (ливада) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с обща площ 0,126 дка, като ще бъде променено предназначението на 0,077 дка.
На този етап не са налични данни, че с гореописаните ПУП - ПЗ и ПУП - ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането им, предвид което за същите не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът и трасетата, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост, на отстояние 60 м са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и Национален парк „Пирин”, обявен за народен парк със Заповед № 3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр.43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед № РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ бр.44/2000 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „земеделска земя“ за „жилищно строителство“ и ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 02676.28.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 02676.28.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./