Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №956/2019

Изх. №3870(1)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № 001 - Пиринснаб на „Булсатком“ ЕАД и приемо-предавателна станция № SO1725 - Blagoevgrad Pirinsnab на „БТК“ ЕАД на част от покривното пространство на сграда с идентификатор 04279.618.27.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„БУЛСАТКОМ“ ЕАД

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3870/03.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция №001 - Пиринснаб на „Булсатком“ ЕАД и приемо-предавателна станция № SO1725 - Blagoevgrad Pirinsnab на „БТК“ ЕАД на част от покривното пространство на сграда с идентификатор 04279.618.27.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено на част (на площ от 30 м2) от покрива и фасадата на сграда с идентификатор 04279.618.27.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, представляваща четири етажна сграда с предназначение „друг вид обществена сграда“ със застроена площ 364 м2 да бъдат монтирани антенно - фидерни съоръжения с цел изграждане на радио - съоръжения и техническо оборудване от обществена клетъчна радиотелефонна мрежа. Със същото е предвидено инсталиране на базова станция, състояща се до три броя антенни мачти с антени; технологично шкафове за базова станция; климатична и пожароизвестителна система; сигнално охранителна система; други необходими съоръжения или оборудване (фидерни кабели, свързващи базовата станция с антените, заземление и гръмозащита).
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № 001 - Пиринснаб на „Булсатком“ ЕАД и приемо-предавателна станция № SO1725 - Blagoevgrad Pirinsnab на „БТК“ ЕАД на част от покривното пространство на сграда с идентификатор 04279.618.27.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./