Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №940/2019

Изх. №3787(1)/05.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Х. П. Б.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3787/26.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград е с площ 600 кв.м. и начин на трайно ползване „нива“.
С Решение № 106 по Протокол № 5 от 30.03.2018 г. на Общински съвет – Благоевград е разрешено изработване на „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1“, височина на застрояване – до 8.00 м.; Кинт -0.9; плътност на застрояване – максимум 40%, плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Водоснабдяването на имота и заустването на отпадъчните води ще се осъществи от съществуващ водопровод и изграден канализационен клон, минаващи по ул. „Рила“, с. Еленово.
Присъединяването на обекта към ел. разпределителната мрежа на населеното място ще се осъществи от КМрНН на ТП 5 „Еленово 2“, Благоевград.
Достъпът до имота ще се осъществи през поземлен имот с идентификатор 27231.22.46 (общинска собственост) в местността Гошевица по одобрени КК и КР на с. Еленово, община Благоевград.
На този етап не са налични данни, че с ПУП–ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че на „Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 27231.46.383, местност Гошевица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./