Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №939/2019

Изх. №3791(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Неакцизна зона на производствената площадка на „Карлсберг България“ АД, включваща зона за съхранение на палети, вана за изливане на бракувана бира, КПП и открит склад за бракувана бира в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД

Във връзка с постъпилото от Вас в уведомление с Вх. №3791/26.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Неакцизна зона на производствената площадка на „Карлсберг България“ АД, включваща зона за съхранение на палети, вана за изливане на бракувана бира, КПП и открит склад за бракувана бира в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда на площадката на „Пивоварна Благоевград – Карлсберг България“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрениите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград да бъде обособен нов пункт съставляващ неакцизна зона на производствената площадка на „Карлсберг България“ АД. Същата включва зона за съхранение на палети, вана за изливане на бракувана бира, контролно-пропусквателен пункт (КПП) и открит склад за бракувана бира.
Предвижданията на инвестиционното предложение са свързан с изграждане на следните сгради, площадки и съоръжения:
- сграда за КПП със застроена площ 49.10 кв. м;
- открит склад за бракувана бира с площ 455.2 кв. м, който се предвижда да бъде ограден с ограда от плътни пана, прикрепени към метални колове;
- вана за изливане на бракувана бира със светли размери 1.0 м/14.20 м/0.80 м;
- зона за съхранение на дървени и пластмасови палети.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За същото не са налични основния да се счита и за разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като инвестиционното предложение ще се реализира границите на съществуващата производствена площадка, не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води и отделяне на вредни вещества във въздуха.
Предвид гореизложеното, инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Неакцизна зона на производствената площадка на „Карлсберг България“ АД, включваща зона за съхранение на палети, вана за изливане на бракувана бира, КПП и открит склад за бракувана бира в поземлен имот с идентификатор 04279.619.238 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград