Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №938/2019

Изх. №3780(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.292.12 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград.

Възложител:В. Т. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3780/25.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.292.12 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 02960.292.12 с площ 4098 кв. м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“. Същият попада в подотдели 56/з (4,091 дка, чб сем. ест. 105 г., култура от бб8, чб2 на възраст 55 г., пълнота 1,); 56/и - 0,006 дка; 56/ш1 - 0,001 (ест. насаждение от черен бор 10 на възраст 105 г.) по ГСП на ДГС „Разлог“.
Предвижда се извеждане на отгледна сеч – пробирка по комбинирания метод с интензивност 20 % от запаса. Извеждането на сечта за черния бор на възраст 105 г. ще бъде с интензивност 30% - основно за дървета с неправилна форма, в групи по 2-3 с цел разреждане по периферията, вкл. ползване на 4-5 дървета повредени от снеголом.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002129 “Рила буфер”, за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.) и BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002129 “Рила буфер” и BG0000636 “Ниска Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.292.12 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград