Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №937/2019

Изх. №3775(2)/03.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„РАЙКОВ-СТОУН“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3775/25.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3775(1)/28.11.2019 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар със застроена площ от около 36 кв. м както и склад със застроена площ в размер на около 3.90 кв. м, предвидена за изграждане в непосредствено до селскостопанската сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград. Имотът е с площ 2010 кв. м и представлява земеделска територия с регистриран начин на трайно ползване „Нива“.
За нуждите на инвестиционното предложение възложителят не е заявил необходимост от водоснабдяване и електрозахранване на новопредвидените за изграждане селскостопанска сграда и склад, както и за обособяване на паркоместа в границите на имота.
С инвестиционното предложение не се предвижда и промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота или на част от него. Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредба №19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, съобразено с писмено становище по чл. 11, ал. 1, т. 4 от същата наредба с Изх. № ПО-12-54/24.10.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Така заявено, горепосоченото инвестиционно предложение не попада в обхвата Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се очаква значително унищожаване и/или увреждане на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в засегнатата защитена зона, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията им, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие (основно в периода на строителството) и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете птици, предмет на опазване в зоната, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар-склад в поземлен имот с идентификатор 17395.139.28 в местността Заемдж. чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград