Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №936/2019

Изх. №3730(1)/03.12.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„А-СТРОЙ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3730/20.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, от директора на РИОСВ - Благоевград на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е издадено писмо с изх. №4763(1)/03.01.2014 г.
С настоящето изменение се предвиждат изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан, обслужваща сграда и пункт за пълнене на газови бутилки.
Предвиждат се изменения по време на строителство в обслужващата сграда на станцията за горива, изменения при резервоарите за светли горива и колонките за светли горива, изменение на вертикалната планировка на обекта и добавяне на пункт за пълнене на газови бутилки. Увеличава се площта на търговската зала от 68.31 м2 на 124.8 м2 и се монтира допълнителен резервоар с обем 10 м3 за биогорива, разпределен на две цистерни - за биодизел и биобензин.
Така заявеното изменение на инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000220 „Долна Места“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград