Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №935/2019

Изх. №3115(5)/03.12.2019 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ на УПИ ІІ.59 и УПИ VІ-59, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, като двата УПИ се обединят в един УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
2. Изменение на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ за УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
3. Инвестиционен проект за обект: „Стаи за гости и ресторант“ в УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. А. К., Ю. Ю. К.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3115/25.09.2019 г. на РИОСВ – Благоевград и допълнителна информация към него с Вх. №3115(2)/08.11.2019 г. за горецитирания КПИИ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ на УПИ ІІ.59 и УПИ VІ-59, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, като двата УПИ се обединят в един УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
2. Изменение на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ за УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
3. Инвестиционен проект за обект: „Стаи за гости и ресторант“ в УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация горепосоченият КПИИ е изработен въз основа на Заповед №400/09.10.2019 г. на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Гърмен.
В обхвата на КПИИ са включени два поземлени имота, собственост на възложителя, а именно:
• поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Гърмен) с площ 716 кв. м, представляващ урбанизирана територия, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м), с адрес на поземления имот: с. Огняново, п. к. 2945, ул. Канина, местност Градец, съответстващ на обхвата на УПИ ІІ-79 от квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград. В имота е изградена сграда със застроена площ 213 кв. м, на два етажа и с предназначение за „Търговски обект – Ресторант и стаи под наем“;
• поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по КККР на с. Гърмен с площ 330 кв. м, представляващ урбанизирана територия, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м), с адрес на поземления имот: с. Огняново, п. к. 2945, ул. Канина, местност Градец, съответстващ на обхвата на УПИ ІІ-80 от квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград.
С изменението на ПУП-ПР се предвижда обединяване на УПИ II - 59 и УПИ VI - 58, кв. 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград в един УПИ ІІ-79, 80, кв. 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград с предназначение „за стаи за гости и ресторант“. Новообразуваният урегулиран поземлен имот е с обхват поземлени имоти с идентификатори 53326.500.79 и 53326.500.80 по КККР на с. Гърмен с обща площ 1046 кв. м.
С изменението на плана за застрояване се предвижда изменение на предназначението на новообразувания УПИ ІІ-79, 80, кв. 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград от „Търговски обект – Ресторант и стаи под наем“ в за „Стаи за гости и ресторант“ в устройствена зона смесена многофуткционална „Смф“, при спазване на следните устройствени параметри: етажност – 3; височина – до 10 м; плътност на застрояване – до 80%; интензивност на застрояване (Кинт.) – 2.0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
С инвестиционния проект се предвижда в новообразувания УПИ ІІ-79, 80, кв. 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград да бъде извършена реконструкция и пристрояване на съществуващото застрояване. Предвижда се реконструкция на съществуващата сграда чрез премахване на ограждащи стени в помещенията на първо ниво и частично от второто ниво, както и смяна на съществуващия многоскатен покрив с едноскатен, и изграждане на пристройка със застроена площ 314.7 кв. м към съществуващото застрояване.
Новопредвидената за изграждане сграда е със застроена площ в размер на 527.7 кв. м (213 кв. м съществуващо застрояване и 314.7 кв. м ново застрояване), на три етажа. Проектираните за обособяване помещения са следните: зала за хранене с детски кът; СПА център; складови помещения; котелно; помощни помещения; фоайе с рецепция; стаи за настаняване с капацитет 40 човека (капацитет на съществуващата сграда е 10 човека, а на пристроената част се предвижда да 30 човека); ресторант; санитарни възли и др. помощни помещения. В северната част на имота се предвижда да бъде изграден паркинг на площ в размер на 280 кв. м. Предвижда се и изграждане на частична неплътна ограда по време на строителството и на плътна постоянна ограда с височина до 2.20 м от северната страна на имота. Източната страна на имотите граничи с река Канина и там не се предвижда изграждане на ограда. Предвижда се да бъде изграден само предпазен парапет. На паркинга и към граничещата с имотите улица се предвижда да бъде изградена неплътна ограда и бариера.
За реализацията и последващата експлоатация на обекта предмет на КПИИ не е заявена необходимост от изграждане на нова или изменение на съществуващата инженерна техническа и пътна инфраструктура. Предвижда се да бъде използвана изградената такава за нуждите на съществуващото застрояване в УПИ VI – 59. За реализацията на предвиждането не е заявена и необходимост от премахване на дървесна растителност.
На този етап не са налични данни, че с горецитирания КПИИ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, горепосочения КПИИ с обхват поземлени имоти с идентификатори 53326.500.79 и 53326.500.80 по КККР на с. Гърмен, не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).
Горепосоченият КПИИ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но попада в границите следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на горепосочения КПИИ е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с КПИИ дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат типове природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните засегнати защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ на УПИ ІІ.59 и УПИ VІ-59, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, като двата УПИ се обединят в един УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
2. Изменение на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ за УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с ново предназначение – за стаи за гости и ресторант.
3. Инвестиционен проект за обект: „Стаи за гости и ресторант“ в УПИ ІІ-79, 80, квартал 7 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 53326.500.79 и поземлен имот с идентификатор 53326.500.80 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания КПИИ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград