Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №933/2019

Изх. №3767(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на магазин с идентификатор 65334.301.5125.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.5125.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5125 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за обособяване на три броя магазини за промишлени стоки“

Възложител: Й. В. Г., А. К. Г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3767/25.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство на магазин с идентификатор 65334.301.5125.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.5125.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5125 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за обособяване на три броя магазини за промишлени стоки“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда вътрешно преустройство на магазин с идентификатор 65334.301.5125.1.2 разположен на партера в жилищна сграда разположена в ПИ 65334.301.5125 по одобрени КК и КР на гр. Сандански за обособяване на три броя магазини за промишлени стоки – М1, М2, М3.
Сградата е въведена в експлоатация с Удостоверение № 59/19.08.2008 г. за въвеждане в експлоатация на Гл. архитект на Община Сандански. Същата е водоснабдена, електрозахранена и свързана с канализационната мрежа на населеното място. Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство на магазин с идентификатор 65334.301.5125.1.2, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.5125.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5125 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за обособяване на три броя магазини за промишлени стоки“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград