Съдържание

Посетители

В момента има 396  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1201/2018

Изх. №3757(7)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от отработени води от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости, изградена в УПИ XII, пл. № 201, кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. И. П.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. №3757/29.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “ Водовземане на минерална вода от отработени води от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости, изградена в УПИ XII, пл. № 201, кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в горепосочения имот с площ 368 м2 са изградени двуетажна жилищна сграда със застроена площ 108 м2 и двуетажна полумасивна сграда със застроена площ 64 м2. За промяна предназначението на съществуващата в имота жилищна сграда в къща за гости от главен архитект на община Разлог е издадено Разрешение за строеж № 39/23.05.2018 г. Същата ще разполага с 8 стаи за при възможност за настаняване до 20 човека едновременно.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда водовземане на минерална вода от отработени води от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог с цел осигуряване на условия за спорт, отдих и рекреация на гостите на обекта. За осигуряване на същите е предвидено в имота да бъде изграден малък външен басейн с кубатура 50 м3 с вградено джакузи.
Рекреационните съоръжения е предвидено да бъдат захранвани с отработена вода от отоплителната система към ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Баня, разположено в непосредствена близост до имота чрез изграждане на нов напорен тръбопровод около 100 м. Трасето на тръбопровода ще премине по улици в с. Баня. Годишно се предвижда да се ползва минерална вода в количества до 4496.00 м3.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо Плана на управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) (2010 - 2015 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите, съгласно административен акт на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с писмо изх. №П-01-427(3)/14.12.2018 г., заведено в РИОСВ - Благоевград с вх. №3757(6)/17.12.2018 г., копие от който прилагаме за съобразяване.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона: BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че осъществяването му не засяга природни местообитания и местообитания на видове, в т. ч. и птици в защитените зони, не нарушава целостта и кохерентността им, не създава условия за фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от отработени води от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград към къща за гости, изградена в УПИ XII, пл. № 201, кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: Копие на становище с изх. №П-01-427(3)/14.12.2018 г. на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград