Съдържание

Посетители

В момента има 619  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1199/2018

Изх. №4269(1)/17.12.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 033008 в местността Мандрата, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Т. Ш. Д.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4269/10.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за имот с номер 033008 в местността Мандрата, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма се явява имот с номер 033008 в местността Мандрата, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ 2.500 дка и регистриран начин на трайно ползване „Иглолистна гора“ съгласно приложената скица.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2009/2010 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“, съгласно която в имота, предмет на програмата, попада част от отдел, подотдел 248 „а“, категоризиран към стопански клас „Иглолистна култура“, с дървопроизводителна функция.
Съобразно представената информация и документация, насаждението в имота представлява иглолистна склопена култура в добро състояние и с равномерен строеж. Таксационните показатели характеризиращи насаждението са както следва: състав – бял бор 10; възраст – 48 години; пълнота – 0.9; средна височина – 15 м; среден диаметър – 16 см; бонитет – 4.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за имот с номер 033008 в местността Мандрата, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград