Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1198/2018

Изх. №4263(1)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Г. П. Ц.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4263/07.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда да се изгради автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (КККР на гр. Петрич) с площ 949 кв. м, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“. В автосервиза е предвидено да се извършва монтаж, демонтаж и баланс на гуми, ремонт на двигателите и горивните системи, ремонт на ходовата част и периодично обслужване (проверка и смяна на масла и филтри). Не се предвижда извършване на автотенекеджийски услуги и боядисване на автомобилите.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод, преминаващ по пътя граничещ с имота (имот с идентификатор 56126.421.107 по КККР на гр. Петрич). Отпадъчните води е предвидено да се заустват в новопредвидена за изграждане изгребна яма в имота. Захранването с електроенергия се предвижда да се осъществява от собствен генератор. След възможност за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа, същият се предвижда да се включи към нея чрез изграждане на собствен трафопост в имота.
Така заявеното инвестиционното предложение за „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Горепосоченото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционните предложения дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.421.7 в местността Козлек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореупоменатото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомленията или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград