Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1195/2018

Изх. №4210(1)/17.12.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ 098035 (поземлен имот с идентификатор 47189.98.35), местност Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ИНОКС МЕЙД“ ООД ЕИК 201418481

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4210/04.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП-ПП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, Ви уведомяваме следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ 098035 (поземлен имот с идентификатор 47189.98.35), местност Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 47189.98.35, местност Цвиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Марикостиново) е с променено предназначение на земята съгласно Решение № АР-49-08/2012 г., издадено от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Благоевград за „Цех за производство на съдове от алпака“. В имота има изградена сграда с идентификатор 47189.98.35.1 със застроена площ 2022 кв.м и предназначение „Промишлена сграда“.
ПУП-ПП е разработен въз основа на Решение №1033 по Протокол № 37/06.11.2018 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Петрич.
С настоящия ПУП-ПП се предвижда изграждане на трасе на електропровод за захранване на гореописания имот. Новоизграждащата се кабелна линия се предвижда да бъде подземно положенa и с дължина около 175 м. Трасето на кабелната линия е предвидено да премине през следните поземлени имоти по КККР на с. Марикостиново: 47189.98.42 (пасище – общинска частна) и 47189.98.492 (полски път – общинска собственост).
На този етап не са налични данни, че с ПУП-ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ 098035 (поземлен имот с идентификатор 47189.98.35), местност Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП-ПП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с така заявения ПУП, както и обстоятелствата, че с осъществяването му не се засягат защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване до УПИ 098035 (поземлен имот с идентификатор 47189.98.35), местност Цвиковица, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград