Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1190/2018

Изх. №4278(1)/13.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.22.44, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси“

Възложител: В. П. В.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4278/10.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.22.44, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.22.44, находящ се в местността „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е с площ 1.310 дка и начин на трайно ползване „нива“.
С Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) се предвижда имотът да се отреди за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси“. В имота ще бъде изграден обект за съхранение на пакетирани стоки, чували със строителни материали и промишлени нехранителни стоки. В обекта ще се извършва и безвредна производствена дейност свързана с пакетиране и/или препакетиране на различни видове промишлени стоки. В магазина ще се продава вече доставената и препакетирана стока.
Водоснабдяването ще се осъществи, чрез изграждане на водопроводно отклонение до преминаващия в близост до имота водопровод. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма разположенa в границите на имота.
Електрозахранването ще се осъществи, чрез присъединяване към ел. разпределителната мрежа на гр. Благоевград чрез полагане на подземен кабел с дължина около 50 м.
Транспортният достъп ще се осъществява чрез преминаване през съседен имот с идентификатор 04279.22.8 (собственост на възложителя) до полски път пред имота.
С Решение № 304 по Протокол № 13/26.10.2018 г. от проведено заседание на Общински съвет –Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.22.44, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси“.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.22.44, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград