Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1170/2018

Изх. №4212(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване на оборудване за медицински кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.897.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕНТРАЛ – 92 -94“ ООД, ЕИК 203529103

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4209/04.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Закупуване на оборудване за медицински кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.897.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване и монтиране на оборудване за медицински кабинет (обект с идентификатор 17395.501.897.1.12), находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.897.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Предвидено е закупуване на следното оборудване:
- електрокоагулатор Surtron 160;
- колпоскоп AC 2310 с тристепенно увеличение;
- автоклав клас B 17 л с опаковъчна машина и дестилатор;
- фетален монитор FM-801;
- количка за фетален монитор;
- диагностична лампа Diana;
- гинекологичен стол Gyneca II – 2 броя;
- кушетка за медицински прегледи, без повдигане на гръбната секция – 4 броя;
- четирисекционен параван на колела;
- манипулационна маса;
- професионален бинокулярен микроскоп MRP-5000;
- ехограф Siui Apogee 5500 в комплект с конвексен трансдюсер, 4D конвексен трансдюсер, линеарен трансдюсер и вагинален трансдюсер;
- термокоагулатор WISAP-C3 с поставка за бюро и куфар;
- лазер СО2 Syneron.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “ Закупуване на оборудване за медицински кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.897.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград