Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1163/2018

Изх. №4163(1)/07.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП (Подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и Инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли“

Възложител: „СПОРТЕН ЦЕНТЪР РАЙСКИ КЪТ“ ЕООД ЕИК 205387439

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 4163/29.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП (Подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и Инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация със Заповед № 585/01.11.2018 г. на кмета на община Симитли е разрешено изработване на КПИИ, съдържащ: ПУП – ПРЗ за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли“.
За гореописания имот РИОСВ – Благоевград се е произнесла с писмо с изх. № 4041(1)/04.01.2018 г. на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“.
С проекта на ПУП – ПРЗ се предвижда разделяне на имота на две УПИ I-085002 с площ 6.484 дка и УПИ II-085002 с площ 3.516 дка. Предназначението на УПИ I-085002 остава без промяна, а предназначението на УПИ II-085002 се променя от „за жилищно строителство“ в „за социални и спортни дейности“ при спазване на следната устройствена зона и показатели: Устройствена зона „Жм“, характер на застрояване – ниско; начин на застрояване – свободно „е“; височина до 10.00 м; плътност на застрояване – до 60 %; кинт – до 1.2 и плътност на озеленяване – 40 %.
С инвестиционния проект се предвижда в новообразуваният УПИ II-085002 да се изградят:
- сграда със застроена площ около 106 кв.м., в която ще се обособят съблекални, санитарен възел, душове и склад;
- фитнес на открито с фитнес уреди за външен монтаж;
- детски спортни съоръжения за външен монтаж разположени на площ от около 576 кв.м.;
- открит обект за спортни дейности – мини футболно игрище с площ 1026 кв.м и размери 22,50/45,60 м.
Водоснабдяването на имота с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от резервоар, който ще бъде поставен в имота и ще се пълни с водоноска от водопроводната мрежа на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи, чрез монтиране на фотоволтаични панели поставени на самостоятелна метална конструкция в имота.
На този етап не са налични данни, че с КПИИ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното КПИИ, съдържащ: ПУП (Подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот №085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ ПУП (Подробен устройствен план) - ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли за определяне на застрояване за обект „Спортен център“ и инвестиционен проект за обект „Спортен център“ в имот № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград