Съдържание

Посетители

В момента има 427  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №99/2018

Изх. №3258(12)/15.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕС-КО“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3258/16.10.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ 059028 са изградени цех за консервиране на храни, цех за ферментация на вино и административна сграда.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство, разширение и промяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо. В цеха е предвидено да се преработва охладено и замразено месо в малотрайни, варено сушени и сушени колбаси и деликатеси с дневен капацитет 5 – 6000 кг. За нуждите на производствения процес ще бъдат монтирани стационарни климатични и охлаждащи системи (5 бр. хладилни камери, замразителен тунел и 4 бр. сушилни).
Захранването на цеха с вода ще се осъществява от съществуващ каптиран извор на „Фемили партнерс“ ООД с Разрешително №41510439/23.08.2013 г. Необходимите количества вода са определени в размер на 848 м3/годишно и не се предвижда отнемане на нови водни количества от водното тяло. Отпадъчните води от новия цех след преминаване през мазниноуловител чрез площадкова канализация ще се заустват в съществуваща изгребна яма в имота с капацитет 80 м3.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 900 м са разположени границите на защитени зони BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 9 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3258(11)/09.02.2018 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000167 «Беласица» и BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-381/09.02.2018 г.на директорът на БДЗБР

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград