Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №96/2018

Изх. №380(1)/09.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда, разположена в УПИ I - 213 от кв. 42 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград в шивашко ателие, офиси, гаражи, складове“

Възложител: ИБИШ СКЕНДЕРОВ

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №380/01.02.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда, разположена в УПИ I - 213 от кв. 42 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград в шивашко ателие, офиси, гаражи, складове“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ 100 кв. м, находяща се в УПИ I, кв. 42, имот с пл. №213 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, да бъде реконструирана чрез подсилване с вътрешни колони и преустроена с цел обособяване на шивашко ателие, офиси, гаражи и складове. Не са заявени предвиждания за премахване на съществуващата сграда. От главния архитект на Община Гърмен е издадено Удостоверение за търпимост № 94-00-3042(1)/05.06.2017 г.
С инвестиционното предложение не са заявени предвиждания за изграждане на това и/или изменение на съществуващата обслужваща техническа и пътна инфраструктура.
Така заявено, инвестиционното предложение за „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда, разположена в УПИ I - 213 от кв. 42 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград в шивашко ателие, офиси, гаражи, складове“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени защитена зона BG0001022 „Родопи - Западни “ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.)
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда, разположена в УПИ I - 213 от кв. 42 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград в шивашко ателие, офиси, гаражи, складове“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград