Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №63/2018

Изх. №283(1)/31.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„МЕТАЛ ИНВЕСТ 2016“ ЕООД, ЕИК 204282143

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №283/24.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда да бъде изграден арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с площ 4.900 дка. Основните дейности, които се предвижда да се извършват в обекта са производство на арматурни изделия, огъване на желязо и арматурна заготовка.
Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод за с. Покровник чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 173 м и трасе в сервитута на четвъртокласен път (имот № 000505 в землището на с. Покровник) и полски път (имот № 000514 в землището на с. Покровник) - общинска собственост. Образуваните битови отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма. Електрозахранването на обекта е предвидено да се осъществи от съществуващ електропровод за с. Падеж чрез външна връзка с дължина 8 м. Транспортния достъп до имота се осъществява по полски пътища.
Така заявено, инвестиционното предложение „Изграждане на арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ не попада в обхвата на позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград