Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №55/2018

Изх. №208(1)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на част от втори жилищен етаж на сграда в УПИ ХIII-258 от кв. 16 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Възложител: АЛИ АТИП

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 208/18.01.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна предназначението на част от втори жилищен етаж на сграда в УПИ ХIII-258 от кв. 16 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изменение/преустройство на част в размер на 50 м2 от втори жилищен етаж на сграда в стоматологичен кабинет. Предвижда се обособяване на кабинет, чакалня, санитарен възел и склад. Имотът е водоснабден и електроснабден от съществуващите в населеното място мрежи, а отпадъчните води се заустват в канализационната мрежа на с. Буково. Имотът е достъпен от улица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.) и BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове птици в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002076 „Места” и BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на част от втори жилищен етаж на сграда в УПИ ХIII-258 от кв. 16 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград