Съдържание

Посетители

В момента има 793  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №40/2018

Изх. №109(2)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения в имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: МЕДЖИТ КАМБУР

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №109/10.01.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното изменение на инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения в имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения в имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с Решение №5-ОС/16.02.2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.
Със заповед №174/13.05.2015 г. на община Гърмен е одобрен ПУП-ПЗ за строителство на „Къща за гости, търговски и складови помещения в обхвата на имот №050058, землище на с. Дебрен.
Съгласно приложената актуална скица, имот №050058 е с променено предназначение – с НТП: „др. селищна територия“.
С изменението се предвижда изграждане на производствено помещение (хале) с площ 500 м2 за производство на въжета (конопени и полиестерни). Производственият процес включва: доставка на материал в готов вид, машинно усукване и рязане и подготовка за продажба.
Не се предвижда промяна в начина на електрозахранване, водоснабдяване и начина третиране на отпадъчните води. Не се предвижда изграждане на къща за гости на ЗП 120 кв. м. Останалите параметри/характеристики на инвестиционното предложение, съгласно издадено Решение №5-ОС/16.02.2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград се запазват.
Така заявеното изменение на инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с изменението, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения в имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на изменението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на изменението на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето писмо е неразделна част от Решение №5-ОС/16.02.2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград