Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №39/2018

Изх. №70(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на четири (4) броя жилищни сгради, по една във всеки от имоти с номера 020042, 020041, 020052, 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: РОСЕН ДЕСПОДОВ

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №70/08.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на четири (4) броя жилищни сгради, по една във всеки от имоти с номера 020042, 020041, 020052, 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация имот с инвестиционното предложение се предвижда във всеки един от имоти с номера 020042, 020041, 020052 и 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград, всеки с площ в размер на 0.407 дка, да се изгради по една двуетажна еднофамилна жилищна сграда.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на елементи на техническа инфраструктура с цел водоснабдяване и канализация и електрозахранване. В близост до имотите има изградена техническа инфраструктура – електропровод, водопровод и канализация. Транспортния достъп е предвидено да се осъществява през имот с номер 020054 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград, собственост на възложителите, прилежащ към имотите.
Така заявено, инвестиционното предложение „Изграждане на четири (4) броя жилищни сгради, по една във всеки от имоти с номера 020042, 020041, 020052, 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на четири (4) броя жилищни сгради, по една във всеки от имоти с номера 020042, 020041, 020052, 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград