Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №928/2017

Писмо изх. №3955(1)/29.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт на обществена хигиенна баня в имот №616051, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград”

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3955/13.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Ремонт на обществена хигиенна баня в имот №616051, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда ремонт на обществена хигиенна баня в имот №616051 с площ 10,018 дка с НТП: „възст. заведение“. Сградата е със застроена площ 1680 кв. м. Предвидените ремонтни дейности включват:
- боядисване на стени и тавани;
- полагане на фаянс и стъклокерамични плочки по стените на помещенията с басейните и ваните;
- полагане на гранитогрес по подовете на мокрите помещения;
- подмяна на вътрешните врати и витрини;
- подмяна на електрическата инсталация;
- подмяна на ВиК инсталацията;
- инсталиране на нова отоплителна инсталация с котел на пелети;
- предвижда се филтърна система и система за подгряване за нуждите на басейните.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени границите на защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000495 «Рила». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Ремонт на обществена хигиенна баня в имот №616051, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград