Съдържание

Посетители

В момента има 478  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №927/2017

Писмо изх. №3991(1)/22.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, кафе и офис в поземлен имот с идентификатор 65334.122.15 по одобрени кадастрална кара и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ФИЛСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 101617183

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3991/15.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на автомивка на самообслужване, кафе и офис в поземлен имот с идентификатор 65334.122.15 по одобрени кадастрална кара и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, имот с идентификатор 65334.122.15 по одобрени КККР на гр. Сандански е с площ 856 м2 и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. В него са изградени ями за гасене на негасена вар, монтирана е и машина-варогасилка.
С инвестиционното предложение се предвижда съществуващите в имота ями за гасене на вар да бъдат засипани със земни маси, машината да бъде демонтирана и се изградят автомивка, кафе и офис.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура – захранен с ел. енергия и вода, отпадъчните води са включени в градската канализационна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова или промяна в изградената такава. Предвижда се формираните производствени отпадъчни води от автомивката преди заустването им в канализацията да преминават през локално пречиствателно съоръжение.
Така заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близо е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване, кафе и офис в поземлен имот с идентификатор 65334.122.15 по одобрени кадастрална кара и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград