Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №908/2017

Писмо изх. №3689(3)/13.12.2017

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) за разделяне на имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 4 бр. нови имота с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имоти с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване“

Възложител: Д. Г. Ц и др.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3689/21.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП и допълнителна информация към него с Вх. №3689(2)/08.12.2017 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) за разделяне на имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 4 бр. нови имота с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имоти с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПУП е изработен въз основа на Заповед № 554/12.056.2017 г. на кмета на община Благоевград.
В обхвата на плана са включени имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград.
Предвижданията на ПУП са свързани с разделяне на имоти с № 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград на 4 бр. по-малки имота, във всеки от които се предвижда да се изгради по една жилищна сграда.
Достъпът е предвидено да се осъществява по съществуващ път ІV-ти клас граничещ на запад с имотите. Необходимите водни количества за питейно-битови нужди е предвидено да се осигурят от водопровод по пътя ІV-ти клас. Формираните битово-отпадъчни води е предвидено да се отвеждат до новопредвидена за изграждане водоплътна изгребна яма във всеки един от новообразуваните имоти. Захранването с електроенергия е предвидено да се осъществи от съществуващ трафопост и подземен ел. провод, с трасе по полски път граничещ на изток с имотите.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането им.
Съобразено с гореизложеното, за „Подробен устройствен план (ПУП) за разделяне на имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 4 бр. нови имота с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имоти с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите, предмет на ПУП, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) за разделяне на имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 4 бр. нови имота с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имоти с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград