Съдържание

Посетители

В момента има 383  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №900/2017

Писмо изх. №3817(1)/12.12.2017

уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно застрояване, търговски обект и автоработилница“ в поземлен имот с идентификатор 03504.233.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: Ю. И. Г.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3817/01.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Жилищно застрояване, търговски обект и автоработилница“ в поземлен имот с идентификатор 03504.233.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с уведомлението за горното инвестиционно предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 03504.233.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград с площ 1271 кв. м, с НТП: „нива“ да бъдат изградени: обект със застроена площ от 200 кв. м на два етажа. На първия етаж ще бъдат разположени магазин, кафе-аперитив и санитарни помещения, на втория етаж - магазин за стоки от бита, на тавана ще бъда обособени стаи за нощувки, всяка със санитарен възел; автоработилница на застроена площ от 50 кв. м. В работилницата няма да се извършва смяна на масла; паркинг за 15 броя автомобили с площ от 225 кв. м; ограда.
Захранването с ел.енергия ще се осъществи от съществуващ ел. провод, чрез изграждане на подземен ел. провод с дължина от 100 м и трасе по общински полски път.
Предвижда се необходимите водни количества за питейно-битови нужди да се осигурят от водопроводната мрежа на гр. Белица - водопровод преминаващ в сервитута на ІV-то класна пътна мрежа, чрез изграждане на нов водопровод и водопроводно отклонение до имота. За формираните битови отпадъчни води се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно застрояване, търговски обект и автоработилница“ в поземлен имот с идентификатор 03504.233.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград