Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №899/2017

Писмо изх. №3792(1)/12.12.2017

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв. 25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство“

Възложител: К. Ф.

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. №3792/29.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв. 25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед №15/10.05.2017 г. на кмета на Община Сандански е допуснато изготвяне на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв.25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство“.
С Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) се предвижда в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв.25 по плана на гр. Сандански да се изградят две жилищни сгради с магазини на първия надземен етаж.
Променя се задънена улица с о.т. 69а-69б по границите на одобрената КК и КР на гр. Сандански.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – ПЗ и РУП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв.25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най – близо e разположена защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, както и че при прилагането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) в обхват: урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-832 в кв. 25 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.832 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански) за „жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград