Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №898/2017

Писмо изх. №3757(1)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в дробилка за дървесен чипс и изграждане на пристройка към нея“

Възложител: „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3757/27.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в дробилка за дървесен чипс и изграждане на пристройка към нея“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната информация и документация в поземлен имот с идентификатор 21498.114.63 по одобрената КККР на гр. Добринище, община Банско функционира цех за пелети, собственост на възложителя. Същият е съгласуван с писмо изх. № 3599(1)/29.12.2011 г. на РИОСВ - Благоевград и въведен в експлоатация с Удостоверение № 39/19.11.2014 г. на главния архитект на Община Банско.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда дейността по дробене на дървесен чипс, извършвана в гореописания цех да се измести в имот 21498.114.68. За целта се предвижда преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрени КККР на гр. Добринище, община Банско и предназначение „сграда на транспорта“ в дробилка за дървесен чипс и изграждане на пристройка към нея. Предвижда се да бъдат обособени две помещения: производствено помещение от 201 кв. м и приемно помещение с площ 89,1 кв. м. В помещенията ще се монтират: дробилна машина за чипс, лентов транспортьор – входящ, лентов транспортьор-изходящ. Всички съоръжения ще бъдат разположени на закрито.
Производството ще бъде непрекъснато и организирано като поточна линия. Технологичния процес включва доставка на суровината в приемното помещение с помощта на мотокар-фадрома. Чрез лентови транспортьори суровината ще постъпва в дробилните машини за раздробяване. Полученият чипс с помощта на изходящите лентови транспортьори ще се придвижва към лентовия транспортьор, захранващ чуковата мелница. Чуковата мелница ще насича чипса на дървесни трици с размер от 1 до 5 мм. Раздробеният във вид на трици материал с помощта на отвеждащ вентилатор по пневмотранспорт ще се отвежда в силоз за раздробен материал в съседната сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрените КККР на гр. Добринище, община Банско, където е изграден цехът за производство на пелети. Имотът предмет на инвестиционното предложение е електрозахранен и водоснабден.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 „Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 21498.114.68.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград в дробилка за дървесен чипс и изграждане на пристройка към нея“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград