Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №896/2017

Писмо изх. №3814(1)/11.12.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21498.217.13 и 21498.221.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Благой Маринов Хаджиев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БЛАГОЙ МАРИНОВ ХАДЖИЕВ

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на наследник и упълномощено лице за наследниците на Благой Маринов Хаджиев уведомление с Вх. №3814/30.10.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлени имоти с идентификатори 21498.217.13 и 21498.221.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Благой Маринов Хаджиев попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е поземлен имот с идентификатор 21498.217.13 в местността Панталей и поземлен имот с идентификатор 21498.221.3 в местността Париното по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, с площи съответно 2396 кв. м (0.2396 ха) и 852 кв. м (0.0852 ха), с начин на трайно ползване „нива“ съгласно приложените скици.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Добринище“, съгласно която в имот с идентификатор 21498.221.3 по КККР на гр. Добринище попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 170 „е1“ с обща площ 0.3 ха, а в имот с идентификатор 21498.217.13 по КККР на гр. Добринище попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 154 „ш1“ с обща площ 0.3 ха. Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насажденията в имотите са както следва:
• за имот с идентификатор 21498.221.3 по КККР на гр. Добринище: иглолистно семенно насаждение със състав бял бор 10 на възраст 25 години, с единично участие на зимен дъб; пълнота – 1.0; средна височина – 10 м; бонитет – 3; среден диаметър - 12 см. Насаждението е в стопански клас „Бялборо средно и нискобонитетен“;
• за имот с идентификатор 21498.317.13 по КККР на гр. Добринище: иглолистно семенно насаждение със състав бял бор 8 на възраст 45 години и бял бор 2 на възраст 20 години, с единично участие на бук, черен бор и черна елша; пълнота – 0.9; средна височина – 13 м; бонитет – 3; среден диаметър - 18 см. Насаждението е в стопански клас „Бялборо средно и нискобонитетен“.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия:
 в имот с идентификатор 21498.221.3 по КККР на гр. Добринище: извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 30%. Предвиденият размер на ползване е 7 куб. м с клони;
 в имот с идентификатор 21498.317.13 по КККР на гр. Добринище: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%. Предвиденият размер на ползване е 9 куб. м с клони.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на пътища с цел извършване на предвидената сеч.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите предмет на горскостопанската програма спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че програмата не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло, и защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с програмата дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 21498.217.13 и 21498.221.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Благой Маринов Хаджиев“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград