Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №895/2017

Писмо изх. №3789(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на цех за производство на дограма, находящ се в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Ф. М. М., А. Ю. М.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3789/29.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3472(2)/24.11.2017 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Разширение на цех за производство на дограма, находящ се в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград е изграден обект: „Цех за производство на дограма“, въведен в експлоатация с Удостоверение №203/19.07.2012 г. на главния архитект на община Хаджидимово.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда на разширение на съществуващия цех за производство на дограма, като се предвижда да се изгради сграда със застроена площ около 900 кв. м, която ще се ползва като склад за материали и готова продукция.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционното предложение за „Разширение на цех за производство на дограма, находящ се в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира гореописаното инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширение на цех за производство на дограма, находящ се в поземлени имоти с номера 168115 и 168121 в местността Слатина, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград