Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №894/2017

Писмо изх. №3846(1)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на улични водопроводи на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3846/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Реконструкция на улични водопроводи на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващи водопроводи, изградени от азбестоциментови тръби с нови водопроводи от полиетиленови тръби с висока плътност, вкл. подмяна на сградните водопроводни отклонения, монтиране на нови надземни пожарни хидранта.
Инвестиционното предложение ще се реализира в регулационните граници на с. Бараково Общата дължина на трасето е 1637.10 м. Предвижда се изграждането на следните водопроводни клонове:
- Главен клон - трасето започва от съществуващ резервоар до т. 18=т.53, с дължина 363,37 м;
- клон 1 - трасето започва от т. 1=т.53 до т. 2= 546, с дължина 557.44 м;
- клон 2 - трасето започва от т. 1=т.17 до т. 9= т.101 ,с дължина 266.34 м;
- клон 3 - трасето започва от т. 1=т. 128 до т. 18=526,с дължина 449.75 м;
След завършване на строително-монтажните работи по водопроводите и насипите на изкопите, ще бъде възстановена асфалтовата настилка.
За проекта има разработен План за управление на строителните отпадъци.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.). Защитена зона BG0002099 “Кочериново” има утвърден със Заповед №РД-363 от 28.05.2015 г. на министерство на околната среда и водите план за управление.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й и с плана за управление..
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново” . В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “ Реконструкция на улични водопроводи на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград