Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №893/2017

Писмо изх. №3440(4)/12.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости и сграда за общи нужди в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: „ВИТАЛИТИ М“ ЕООД, ЕИК 200767206

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3440/31.10.2017 г. и вх. № 3440(3)/04.12 .2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости и сграда за общи нужди в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила е изградена сграда, която ще бъде премахната и теренът ще бъде изравнен. С инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изградят пет къщи за гости и една сграда за общи нужди. Застроената площ на сградите ще бъде около 600 кв.м. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в канализация.
Съгласно представен Предварителен договор за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, № ПДПЕРМ 1202518085/10.05.2017 г. имотът ще се захрани с ел. енергия от нова ШКД-6 по съществуващото трасе на извод „А“, като се изгради нова въздушна мрежа НН с приблизителна дължина на трасето 270 м. Новата въздушна мрежа НН ще се изгради по съществуващите стълбове на старата улична мрежа от 1 до 13 стълб НН.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “ Изграждане на къщи за гости и сграда за общи нужди в УПИ VIII-479, кв.2 по плана на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград