Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №892/2017

Писмо изх. №3874(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Гоце Делчев в поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3874/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Гоце Делчев в поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени КККР на гр. Гоце Делчев е с начин на трайно ползване „за комплекс за здравеопазване за нуждите ЦСМП“. В имота е изградена сграда с идентификатор 17395.501.763.5 и предназначение „здравно заведение“.
Възложителят е сключил договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за нуждите на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Гоце Делчев върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляваща обособена част с площ от 658.5 кв. м., ведно с изградените седем гаражи метална конструкция от поземлен имот с идентификатор 17395.501.763 по одобрени КККР на гр. Гоце Делчев. Възложителят също има сключен договор за отстъпено право на строеж в поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени КККР на гр. Гоце Делчев.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда модернизация, преустройство и ремонт на съществуващи помещения от сградата и изграждане на козирка, навес за линейки, дизелов генератор и паркинг в имота.
Обектът е с изградена техническа инфраструктура.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 „Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Гоце Делчев“ в поземлен имот с 17395.501.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград