Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №891/2017

Писмо изх. №3873(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3873/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация УПИ XII, пл. №1069, кв.70 по плана на гр. Якоруда е с предназначение „за градска болница“. В същия е изградена двуетажна масивна сграда.
Възложителят е сключил договор за дарение за нуждите на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда, и правото на собственост върху обект, представляващ част от Масивна двуетажна сграда /бивша болница/, находящ се в УПИ XII, пл. №1069, кв.70 по плана на гр. Якоруда, както следва: самостоятелно обособени обекти с обща площ от 53.00 кв.м, находящи се на първи етаж от сградата; самостоятелно обособени обекти с обща площ от 95.00 кв.м, находящи се на втори етаж от сградата; прилежащ терен към сградата с площ от 170 кв.м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство и промяна на предназначението на обособените обекти от съществуващата сградата в Център за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда. В прилежащия терен към сградата е предвидено изграждане на козирка, навес за линейки, паркинг и поставяне на дизелов генератор. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва съществуваща такава в близост до имота.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000495 «Рила». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Якоруда“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград