Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №890/2017

Писмо изх. №3872(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство, модернизация и пристрояване на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Банско в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3872/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство, модернизация и пристрояване на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Банско в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени КККР на гр. Банско е с начин на трайно ползване „за обект комплекс за здравеопазване“. В имота е изградена двуетажна сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 и предназначение „здравно заведение“. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство, модернизация и пристрояване на Център за спешна медицинска помощ, разположен на първия етаж на сградата. Обектът е с изградена техническа инфраструктура. Предвижда се включване към газоразпределителната мрежа.
Възложителят е сключил договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за нуждите на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Банско върху поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени КККР на гр. Банско, с площ 1123 кв.м и НТП „за обект комплекс за здравеопазване“ и първи етаж от сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 по одобрени КККР на гр. Банско, със застроена площ 257,00 кв.м и предназначение „здравно заведение“.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000209 “Пирин”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство, модернизация и пристрояване на Център/филиал за спешна медицинска помощ – гр. Банско в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград