Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №888/2017

Писмо изх. №3870(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич, самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3870/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство и модернизация на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич, самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда:
- преустройство и модернизация на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич, самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;
- изграждане на козирка на входа за гореописания самостоятелен обект, навес за линейки, паркинг и поставяне на дизелов генератор.
Възложителят е сключил договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за нуждите на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич върху самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени КККР на гр. Петрич, със застроена площ по скица от 485,40 кв.м и предназначение „за здравни и социални услуги“, и 170 кв. м от поземлен имот с идентификатор 56126.603.1555 по одобрени КККР на гр. Петрич, с НТП „за друг вид обществен комплекс“, граничещи непосредствено със самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по КККР на гр. Петрич.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и модернизация на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Петрич, самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.1555.9.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград