Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №887/2017

Писмо изх. №3869(1)/11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на Център/филиал на спешна медицинска помощ – гр. Кресна, в УПИ IV-173, 175, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3869/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и модернизация на Център/филиал на спешна медицинска помощ – гр. Кресна, в УПИ IV-173, 175, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ IV-173, 175 кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград са изградени две двуетажни масивни сгради с предназначение „за поликлиника“.
Възложителят е сключил договор за дарение за нуждите на Център/Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Кресна, и правото на собственост върху обект, представляващ Масивна двуетажна сграда в УПИ IV-173, 175, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, включващо: първи и втори етаж от двуетажна масивна сграда (северен калкан), всеки с площ 150,68 кв.м и 2 бр. гаражи.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда преустройство и реконструкция на съществуващи помещения за първи и втори етаж от сградата за нуждите на Център/филиал на спешна медицинска помощ – гр. Кресна. Предвижда се и допълващо застрояване в прилежащия терен от 170 кв.м с гараж за линейки, дизелов генератор, рампа с козирка и паркинг за 8 МПС.
Имотът е електроснабден, водоснабден и има съществуваща канализация.
Инвестиционното предложение ще се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Център/филиал на спешна медицинска помощ – гр. Кресна, в УПИ IV-173, 175, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград