Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №874/2017

Писмо изх. №3838(1)/05.12.2017

“План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Благоевград, землище на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ТП ДГС - БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3838/04.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Благоевград, землище на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Плана предвижда извеждане на постепенно - котловинна сеч в издънково насаждение от благун8 на възраст 55 г., пълнота 0,7, цер2, мъждрян в отдел 255/а, на площ от 1,7 ха с цел естествено възобновяване на насаждението.
Отдел 255/а не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в защитената зона, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Благоевград, землище на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград