Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №873/2017

Писмо изх. №3797(1)/05.12.2017

уведомление за проект на „Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3797/30.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С проекта на Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация (ПУП - ПУР) се предвижда промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. ПУП-ПУР обхваща територия от кв. 106А по плана на гр. Сандански, като се възстановяват границите на имотите по стария регулационен план на гр. Сандански.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, както и че при прилагането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация за ул. „Стефан Стамболов“ от о.т. 470 – о. т. 471 – о.т. 472 пред имот с идентификатор 65334.301.2942 от КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград