Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №871/2017

Писмо изх. №3774(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян“

Възложител:РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ СМОЛЯН С ЕИК 1290101250067

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3774/28.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград са изградени 8 /осем/ бр. сгради. Имотът е предоставен за управление на МВР – Главна дирекция гранична полиция.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян в имота да бъдат изградени: авторемонтна работилница /сервиз/; гаражни клетки; помещения за отглеждане на служебни кучета; обследване, възстановяване и укрепване на склад; огради; техническа инфраструктура.
Предвидения за застрояване терен представлява бивш войнишки плац с асфалтова настилка. Общата използване площ за застрояване и инфраструктура ще бъде до 5000 кв. м.
Предвидените за изграждане обекти ще бъдат включени към изградената в имота техническа инфраструктура – водопоровод, ел.провод, канализация.
Предвид гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на ремонтна и складова база и техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1711 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Благоевград, област Благоевград за нуждите на ГПУ І степен Петрич при РДГП Смолян“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград