Съдържание

Посетители

В момента има 304  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №869/2017

Писмо изх. №3733(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на барбекю в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ИГГ ГРУП“ ЕООД ЕИК 201939185

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3733/23.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на барбекю в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционно предложение предвижда в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград да се изгради барбекю с височина до 2.20 м. Съгласно представената информация и документация в УПИ XII-476,кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен има изградена сграда с предназначение за „къща за гости“ въз основа на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ), за който РИОСВ – Благоевград се е произнесла с писмо с Изх. №1803(1)/09.06.2017 г. на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура, както и изменение на предвижданията на гореописания ПУП.
Така заявеното инвестиционното предложение „Изграждане на барбекю в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира гореописаното инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
• защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на барбекю в УПИ XII-476, кв.35 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград