Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №866/2017

Писмо изх. №3680(1)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на монтажен цех поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „ВАНИКО“ ООД, ЕИК 040283780

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3680/21.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на монтажен цех поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с площ 3003 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, да се изгради сграда със застроена площ от около 1000 кв. м, в която да се обособят монтажен цех , офис и съответните битови помещения. Предвижда се в цеха да се изработват детайли, инструменти (пресформи, шпирцформи, щанци), машинни възли и машини от корпусни детайли от алуминий, стомана и чугун. Изработването на машини и детайлите за машини е свързано с рязане, шлифоване, заваряване или наваряване, резбоване, които ще бъдат извършвани със съответните металообработващи машини.
Електроснабдяването на сградата е предвидено да се осъществи чрез ел. провод с дължина 30 м от трафопост на дружеството, разположен в съседния имот.
Водоснабдяването е предвидено да се осигури от съществуваща площадкова водопроводна мрежа на съседния имот (имот с идентификатор 04279.619.176, също собственост на възложителя), чрез изграждане на отклонение. Отпадните води е предвидено се заустват в канализационен колектор, минаващ през имота.
За инвестиционното предложение е издадена Виза за проектиране на инвестиционен проект № АП-0104-399/17.11.2017 г. на главния архитект на Община Благоевград въз основа на действащ ПУП, за който РИОСВ – Благоевград се е произнесла с писмо с Изх. №348(3)/28.02.2017 г. на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на монтажен цех поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на монтажен цех поземлен имот с идентификатор 04279.56.9 в местността „Авганцов чифлик-Ш.72“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград