Съдържание

Посетители

В момента има 549  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №864/2017

Писмо изх. №3537(3)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Организиране и ползване на изравнител „Плоски“ като рибовъдно стопанство в имот №000154, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград “

Възложител: „ВАБИРОХ“ ЕООД, ЕИК 204814322

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3537/09.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Организиране и ползване на изравнител „Плоски“ като рибовъдно стопанство в имот №000154, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда организиране и ползване на изравнител „Плоски“ като рибовъдно стопанство в имот №000154, с площ 35.337 дка, с начин на трайно ползване „водоем“. Предвижда се създаване на рибовъдно стопанство с поликултури от шаранови и пъстървови риби, като технологично в смесената посадка могат да бъдат добавени малки количества и др. видове хищни риби. Съгласно представената информация във водоема ще се осъществява полуинтензивно отглеждане на риба, чрез периодично внасяне на зарибителен материал, ползване на естествена хранителна база и периодично подхранване с фуражи – жито, ечемик, кюспе, вкл. червеи. Предвижданата годишна продукция е около 5000 кг риба. Имотът е достъпен от полски път. Предвижда се изграждане на помещения за съхраняване на риболовни принадлежности, спасителни пособия, за медикаменти и препарати за профилактика на водата, за персонал и обща хигиена на работещите. Предвижда се ограждане на водоема с цел безопасност, извън сервитута на водното огледало, по границите на съседните имоти.
Така заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 7, т. 8 и т. 9 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3537(2)/30.11.2017 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Организиране и ползване на изравнител „Плоски“ като рибовъдно стопанство в имот №000154, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-417/28.11.2017 г.на директорът на БДЗБР.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград