Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №863/2017

Писмо изх. №3472(5)/05.12.2017

инвестиционно предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за дървесни отпадъци, разположена в имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с добавяне на сушилня за дървесен чипс и трици“

Възложител: „ЕКОГРУПТРАНС-2“ ООД, ЕИК 200984423

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3473/02.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3472(2)/24.11.2017 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за дървесни отпадъци, разположена в имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с добавяне на сушилня за дървесен чипс и трици“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград е изграден обект: „База за производство и продажба на еко и био горива; Подобект: Склад за био и еко горива; Подобект: Сграда за пазач и персонал“, въведен в експлоатация с Удостоверение №255/18.09.2014 г. на главния архитект на община Хаджидимово.
За съществуващия обект РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание, по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС със следните писма:
- писмо с Изх. №4052(1)/10.12.2012 г. относно инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал в поземлен имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“;
- писмо с Изх. №885(1)/21.03.2013 г. относно инвестиционно предложение за „Изграждане на външно ел. захранване – кабелна линия 20 кV и комплексен трансформаторен пост“ в имот №000186, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград за обект „Склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал“;
- писмо с Изх. №2560(5)/13.01.2015 г. относно инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на обект – склад за еко и био горива, разположен в имот с номер 000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград чрез разполагане на дробилки за дървесина“ с цел разширяване дейността на подобект: „Склад за био и еко горива“, като предвидените дейности включват монтиране на два броя дробилки за раздробяване на дървесина – чукова с капацитет 60 т/час и барабанна с капацитет 20 т/час и съхраняване на получения чипс до транспортирането му, без да се предвижда допълнителна обработка на суровините за еко и био гориво.
Съгласно представената информация и документация към момента на съществуващата база се извършва раздробяване на дървесни отпадъци. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда на площадката да бъде монтирана сушилня за сушене на раздробения материал с цел извършване на допълнителна дейност (сушене на раздробените дървесни отпадъци). Предвидено е да бъде ползвана сушилня с капацитет 2-3 т/час с индиректен контакт. Като горивен източник е предвидено да се ползва котел с мощност 480 кВт, изгарящ дървесен чипс. Изсушеният дървесен чипс ще бъде предаван от фирми, които произвеждат пелети.
Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявеното инвестиционното предложение за „Разширение на дейността на съществуваща площадка за дървесни отпадъци, разположена в имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с добавяне на сушилня за дървесен чипс и трици“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира гореописаното инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
• защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за дървесни отпадъци, разположена в имот №000186 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград с добавяне на сушилня за дървесен чипс и трици“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград