Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №861/2017

Писмо изх. №3811(1)/04.12.2017

“Горскостопанска програма за имоти с №003241, №002179, землище на с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА ЕФТИМ ДИМИТРОВ РИЗОВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3811/30.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имоти с №003241, №002179, землище на с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма са имоти:
- №003241 с обща площ 4,000 дка, с НТП: „залесена територия“. Същият попада в отдел 198/д (иглолистна култура от черен бор10 на възраст 45 г., пълнота 0,9) и в част от отдел 198 „4“ (голина с площ 0,09 ха). Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 25% в отдел 198/д и почистване от храсти и вкарване на семена от черен бор с цел подпомагане на естествения процес на самозалесяване в отдел 198 „4“;
- №002179 с обща площ 4,170 дка, с НТП: „др. селскостопанска територия“. Същият попада в отдел 177/м (иглолистна култура от бял бор10 на възраст 30 г., пълнота 0,8). Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност 20%.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр.85/2007 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за имоти с №003241, №002179, землище на с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград