Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1156/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 096011 в местността Средок, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Александър Георгиев Грънчарски

Във връзка с внесеното в качеството Ви на упълномощено лице да представлява наследниците на Александър Георгиев Грънчарски уведомление с №4591/15.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с номер 096011 в местността Средок, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Александър Георгиев Грънчарски попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е поземлен имот с номер с номер 096011 в местността Средок, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил с площ 14.100 дка, представляващ горска територия с начин на трайно ползване „Широколистна гора“.
Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2011 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“, съгласно която в имота попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 1253 „т“ с обща площ 3.3 ха, спадащ към гори с дървопроизводителна и средообразуваща функция и стопански клас „Буков среднобонитетен“.
Съобразно представената информация и документация, таксационните показатели характеризиращи насаждението в имота са както следва: състав – семенен бук с единично участие на габър и ива на възраст 125 години; пълнота – 0.7; височина – 26 м; бонитет – 2; диаметър – 32см. Дървостоят е с добро санитарно състояние и равномерен строеж. В насаждението се наблюдава естествено възобновяване от основния дървесен вид, групово разположен, разновъзрастен, с покритие от около 50%, в добро състояние.
С горскостопанската програма е планирано за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия съобразено с функциите на насаждението, актуализираните таксационни показатели и приетия турнус за стопанския клас за подотдела (120 години): извеждане на възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност 20% и прогнозен обем на ползване 109 куб. м без клони. С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота предмет на горскостопанската програма спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имотът не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага увреждане и трансформация на природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. и върху най-близо разположената. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 096011 в местността Средок, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Александър Георгиев Грънчарски“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаната горскостопанска програма или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.