Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1154/2016

Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за захранване на имот с номер 009002 в местността Блатото, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4553/14.10.2016 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП-ПП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, Ви уведомяваме следното:
Проектът за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за захранване на имот с номер 009002 в местността Блатото, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация проектът за ПУП-ПП е изработен въз основа на Решение №365/27.10.2016 г. на ОбС – Сандански. С ПУП-ПП се предвижда изграждане на трасе на кабел 20 кV за захранване на поземлен имот с номер 009002 в местността Блатото, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград, в който възложителят предвижда да се изгради оранжерия за отглеждане на зеленчуци. Предвидено е електропровода да започва от съществуващ трафопост в поземлен имот с номер 057002 с начин на трайно ползване (НТП) „водоем“, представляващ частна общинска собственост, след което да преминава през следните поземлени имоти (ПИ): ПИ с номера 000201 с НТП „канали“, 000159 с НТП „полски път“, 000154 с НТП „полски път“, 000110 с НТП „отводнителни канали“ и 061056 с НТП „полски път“ в землището на с. Спатово и ПИ с номера 061005 с НТП „канали“ и 000195 с НТП „полски път“ в землището на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград, собственост на община Сандански и на МЗГ-ХМС и да достига до имот с номер 009002 в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград, собственост на възложител, в който се предвижда да бъде изграден нов трафопост. Общата дължина на новопроектираното трасе е 224.77 м.
За инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ 50.00 дка, местност „Блатото“ в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), чрез която е проведена и процедурата по оценка са съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие поднормативната уредба към него. С Решение №БД-25-ПР/26.05.2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл да не се извърша ОВОС.
ПУП-ПП не е свързан с промяна на предназначението и начина на трайно ползване на частите от имотите попадащи в обхвата му.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имотите, засегнати от трасето на предвидения за изграждане електропровод в землището на с. Склаве и с. Спатово, община Сандански, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Предвид гореизложеното, на този етап не са налични данни, че с ПУП-ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените дейности с така заявения ПУП, както и обстоятелствата, че с осъществяването не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“, не се създават условия и предпоставки за фрагментиране, увреждане и трансформация на природните местообитания и местообитанията на видовете, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за захранване на имот с номер 009002 в местността Блатото, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.