Съдържание

Посетители

В момента има 270  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1150/2016

инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на трапезна вода и безалкохолни напитки и изграждане на цех за бутилиране и склад за съхранение на бутилираната вода в имот с номер 055055 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесеното в качеството Ви на упълномощено лице уведомление с Вх. №3772/18.10.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и изискана допълнителна информация с Вх. №3772(2)/21.11.2016 г. и с Вх. №3772(4)/29.11.2016 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на трапезна вода и безалкохолни напитки и изграждане на цех за бутилиране и склад за съхранение на бутилираната вода в имот с номер 055055 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда в имот с номер 055055 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград с площ 7.580 дка и начин на трайно ползване „Друг складов терен“ в съответствие с нереализирано инвестиционно предложение за изграждане на склад за нехранителни стоки, да се изгради цех за бутилиране на трапезна вода и безалкохолни напитки и склад за съхранението им. Предвидено е в цеха да се монтира технологично оборудване за пълнене на бутилки – автоматична линия за бутилиране и ротационна издувна машина за раздуване на преформи, доставени от външни производители, маркиращи машини, оборудване за палетизиране, оборудване за лаборатория за контрол на качеството на водата. Не се предвижда производство на преформи от РЕТ с матрици.
Предвижда се да бъде изграден и черпател за захранване на цеха за бутилиране на вода и инсталиране на резервоар с обем до 6 куб. м, осигуряващ 30 % резерв от необходимото количество вода за бутилиране. Предвидената са ползване трапезната вода ще се осигурява чрез изградено в имота водовземно съоръжение за водовземане от подземни води – сондажен кладенец „Ск – 1“, за което е издадено Разрешително за водовземане на подземни води № 41510309/30.06.2010 г. от директора на БД „ЗБР“ с цел бутилиране, питейно-битови и промишлени нужди, с титулар „Винарна М. Е. Маламатина“ ЕООД, като същото към момента е прекратено поради изтичане на срока на действие. За нуждите на намерението за изграждане на цех за бутилиране на трапезна вода възложителят е отпочнал процедура за издаване на ново разрешително по реда на Закона за водите, без да предвижда изменение на параметрите по изтеклото разрешително. За сондажния кладенец е издадена Заповед№ СОЗ-С-167/24.2010 г. за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземното съоръжение.
Водоснабдяването с вода за питейно-битови нужди на персонала е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място чрез водопороводно отклонение. Формираните отпадъчни води е предвидено да се включат в канализационната мрежа на с. Поленица, за което е сключен предварителен договор с „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански. Съгласно приложена схема съответните отклонения е предвидено да преминат през имот №000301 в землището на с. Поленица, ползващ се като земеделски път - общинска собственост.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на трафопост в имота, който да бъде захранен с подземно положен кабел с дължина около 300 м през имот №000301 в землището на с. Поленица, ползващ се като земеделски път - общинска собственост, през който е предвидено да преминат и отклоненията от и за водоснабдителната и канализационната мрежа.
За инвестиционно предложение „Склад за нехранителни стоки в имот с № 055005 с площ 7.580 дка, местност „Валога“, землище на с. Поленица, община Сандански“ директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл със становище с изх. №443(1)/03.12.2007 г., издадено в съответствие с приложимите към момента разпоредби на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях.
Със Заповед №59/28.11.2016 г. на кмета на община Сандански е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: Проект за изменение на ПУП – ПЗ и инвестиционен проект за „Цех за бутилиране на трапезна вода от собствен водоизточник и склад за съхранение“ в обхват: поземлен имот №055005 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област благоевград, като се запазва отреждането на имота.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него проект за изменение на ПУП – ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното, инвестиционното предложение и свързаният с него ПУП – ПЗ не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а имено: защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР) (2010 – 2015 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите съобразено с писмен административен акт на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с Изх. № П-01-520/14.12.2016 г., заведен в РИОСВ – Благоевград с Вх. №3772(6)/16.12.2016 г., копие от който прилагаме.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на трапезна вода и безалкохолни напитки и изграждане на цех за бутилиране и склад за съхранение на бутилираната вода в имот с номер 055055 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.